Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği English | Turkish
 
Duyuru Göster
Orman Mühendisliği Lisans Ders İçerikleri

Tarih:24.04.2013


BARTIN ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ

 ORMAN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

I. Yarıyıl Dersleri (Zorunlu)

ORM 103 Genel Botanik (2-2-4)

Genel Botanik dersi; Bitkilerin en küçük birimi olan hücrenin yapısı, hücre bölünmeleri. Hücrelerden oluşan dokuların yapısı ve görevleri, dokuların sınıflandırılması, dokulardan oluşan organların yapısı, görevleri ve metamorfozları, bitkilerin iç ve dış yapılarını kapsar.

ORM 111 Zooloji (2-2-4)

Zoolojiye giriş, orman zoolojisi, diğer bilimlerle ilişkisi, hücre, dokular, protoplazma, eşeysiz çoğalma, eşeyli çoğalma, partenogenez, metagenez, hayvanlarda davranış, hayvanlarda öğrenme, hayvan ekolojisi, sınıflandırma, ilmi isimlendirme, hayvanlar alemi.

ORM 113 Orman Mühendisliğine Giriş (2-0-3)

Orman, ormancılık ve orman mühendisliğinin tanımı, kapsamı, ormancılığın tarihsel gelişimi, mevcut durum ve dünyadaki gelişmeler, orman mühendisliğinin çalışma alanları, ağaç, meşcere, orman ve orman ürünleri çeşitleri, orman ekosistemi ve yetişme ortamı, ormanların yetiştirilmesi, ormancılıkta transport ve tesisleri, orman kaynaklarının işletilmesi, ormanların fonksiyonel planlanması, ormanların korunması, sosyal ve çevresel ormancılık, Türkiye’de ormancılık uygulamalarından örnek çalışmaların incelenmesi vb.

MAT 185 Genel Matematik (3-0-3)

Sayılar, Cebir, Mutlak Değer, Üslü ve Köklü Çokluklar, Özdeşlikler, Çarpanlara Ayırma, Denklemler, Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Limit ve Süreklilik, Matris, Determinant, Türev, İntegral.

KIM 185 Genel Kimya (3-0-3)

Birim sistemi, Atomun yapısı, Periyodik tablo ve maddelerin özellikleri, Kuantum sayıları, Kimyasal bağlar ve özellikleri, Katılar ve sıvılar, Çözeltiler, Redoks ve redoks olmayan reaksiyonlar, Gazlar, Isı ölçümleri, Asitler ve bazlar, İyonik denge, Ametaller.

TBT 181 Temel Bilgi Teknoloji Kullanımı (1-2-3)

Temel bilgi teknolojisi, bilgiye erişimde, bilgiyi derlemede yeniden yorumlamada, saklamada, değerlendirmede ve yeni bilgi üretiminde zorunlu araçlardan biridir. Bilgiye hızlı erişmek için bu teknolojilerin öğrenilmesi artık bir zorunluluktur. Bilgisayarın yapısı ve temel kavramları ile internet kullanımı, ofis programları işletim sistemleri öğrenilmelidir.

TUR 181 Türk Dili I (2-0-2)

Dilin tanımı, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi, dil-kültür münasebeti, Türk dilinin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişmesi ve tarihi devreleri, Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türkçe’nin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Türkiye Türkçe’sindeki ses olayları, imla kuralları ve uygulaması, noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçe’nin yapı özellikleri.

YDL 183 Yabancı Dil I (2-0-2)

İsimlerin tekil ve çoğul halleri, düzenli düzensiz çoğullar ve düzenli çoğul yapma kuralları; Kişi zamirleri ve “to be” fiili kullanılarak durum cümleleri kurma, olumlu, olumsuz, soru formları; a/an/the ve tekil/çoğul, yakın/uzak olma durumuna göre işaret sıfatları; Sahip olma yapısı, olumlu/olumsuz/soru formları; Yetenek bildiren yapının kullanımı; İyelik yapıları, iyelik sorusu, iyelik sıfat ve zamirleri; Şimdiki Zaman; Geniş zaman ve sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zamanın kıyaslanması; Geçmiş zamanda durum cümleleri, düzenli ve düzensiz fiillerle yapılan cümleler; Yer, Zaman Edatları ve hareket bildiren edatlar; Sıfatlarla yapılan kıyaslamalar; Present Perfect Tense, bu zamanla geçmiş zamanın kıyaslanması.

AİT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2-0-2)

Temel Kavramlar, Osmanlı Devleti’nin Çöküş Sebepleri, Türk Yenileşme Hareketleri, I. Dünya Savaşı, Milli Mücadele.

 

I. Yarıyıl Dersleri (Seçmeli)

BED 185 Beden Eğitimi I (2-0-4)

Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi. Temel Uygulamalar (Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri.)

MÜZ 187 Müzik (2-0-4)

Evrensel boyutta farklı müzik sistemlerinin neler olduğu ve bu müzik sitemleri arasındaki benzerlikler ve farklar, Türk Müzik sistemlerinin dünya müzik sistemi içindeki yeri ve önemi. Nota; tanımı, işaretleri, değerleri, ölçüleri ve diğer müzik işaretlerinin yazımı ve okunması. Solfej ve bono eğitimi. Klasik Batı Müziği, Klasik Türk Müziği ve Türk Halk Müziği sistemlerinin tanıması ve farklı örneklerin değerlendirilmesi

 

II. Yarıyıl Dersleri (Zorunlu)

ORM 104 İstatistik Metotlar (3-0-4)

Olasılık, olasılık dağılımı, türetilmiş olasılık dağılımı, araştırmanın planlanması ve deneysel düzenleme, örneklemenin belirlenmesi, ortalama ve dağılımı, toplumun tanımlanması, iki toplumun kıyaslanması, korelasyon ve regresyon analizi, orman mühendisliğinde basit ve çoğul varyans analizinin uygulanması

ORM 108 Genetik ve Fizyoloji (3-0-4)

Bitki Fizyolojisi ve Genetik biliminin tanımı; Bitki Fizyolojisi, Bitki içersinde meydana gelen hayatsal faaliyetlerinin nedenleri, Bitkilerde suyun dışarı atılması, Bitkilerde elementlerin önemini, fotosentez, Bitkide büyümeye etki eden faktörler ve Bitkilerdeki hareketleri içine alır. Genetik bilimi ise Genetiğin tarihçesi, Mendel’in çalışmaları, Mutasyon, Kromozom sayısı değişmeleri, gen mutasyonu ve Evolüsyon.

ORM 110 Genel Ekoloji (2-0-3)

Ekolojinin konusu ve kapsamı, ekosistem kavramı, ekolojik sistemlerde enerji, ekosistem gelişimi (süksesyon), populasyon ekolojisi, komünite ekolojisi, ekolojide sınırlayıcı ve düzenleyici faktörler, önemli ekosistem tipleri ve biyomlar, küresel ısınma-iklim değişimi-asit yağışları, hava olayları, hidrolojik döngü atmosfer ilişkileri.

ORM 112 Bilgisayar Destekli Çizim (2-2-4)

Teknik resim kavramı ve önemi. Standartlar. Çizgi türleri ve kullanıldıkları yerler. Ölçülendirme. Yüzey pürüzlülük işaretleri. Toleranslar. AutoCad 2008 kurulumu. Çizim ekranının düzenlenmesi. Temel çizim komutları (örnekler ve uygulamalar). Düzenleme komutları (örnekler ve uygulamalar). Katmanlar, renkler ve çizgiler (uygulamalar). Görüntü kontrol komutları. Yazı komutları. Ölçülendirme komutları (uygulamalar). Sorgulama komutları. Görünüş çizimleri. Yazdırma stilleri. Veri transferi.

ORM 114 Ölçme Bilgisi (3-2-5)

Yerin şekli ve büyüklüğü. Ölçü ve ölçü birimleri. Ölçme hataları ve hataların yayılma kuralları. Ölçü aletleri ve basit yatay ölçmeler. Elektronik ölçü aletleri. Alan ölçme ve hesaplama yöntemleri. Teodolit ve açı ölçüsü. Koordinat sistemleri ve koordinat hesapları. Poligon ölçü ve hesabı. Detay alımı. Nivelman. Optik uzaklık ölçüsü ve takeometrik alım. Aletlerin merkezlenmesi ve düzeçlemesi. Aletlerin kullanımı GPS (Küresel Yer Belirleme).Bilgi sistemlerine genel bir bakış ve coğrafi bilgi sistemleri (CBS).Temel Harita Bilgileri. Aplikasyon.

TUR 182 Türk Dili II (2-0-2)

Türkçe’de genel anlatım bozuklukları. İyi bir anlatımın nitelikleri. Yazılı kompozisyon türleri. Bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar.

YDL184 Yabancı Dil II (2-0-2)

Kişi zamirleri ve “to be” fiilini şimdiki zamanda ve geçmiş zamanda kullanılarak durum cümleleri kurma, olumlu, olumsuz, soru formları; Şimdiki Zaman; Geniş zaman ve sıklık zarfları, geniş zaman ve şimdiki zamanın kıyaslanması; Geçmiş zamanda düzenli ve düzensiz fiillerle yapılan cümleler; Koşul-Şart Cümleleri; Sıfat Cümlecikleri; Simple Future Tense ( Gelecek Zaman), Present Perfect Tense, bu zamanla geçmiş zamanın kıyaslanması, “passive” diye bilinen edilgen yapıda cümle formu ve öğrenilen tüm fiil zamanları (verb tenses) ile edilgen yapıda cümle kurma ve kurulan cümleyi anlama, Modal Verbs (Yardımcı Fiiller), Infinitive, Gerund yapıları ile too-enough ve both-neither-all-none yapıları ve tüm bu yapılarla soru sorma- sorulan soruya cevap verme.

AİT 182 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2-0-2)

Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Atatürk inkılapları, Atatürk İlkeleri.

 

II. Yarıyıl Dersleri (Seçmeli)

BED 186 Beden Eğitimi II (2-0-4)

Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar, eğitim ve öğretimde beden eğitimi ve sporun yeri, işlevi, amaçları, felsefesi, diğer bilimlerle ilişkisi, beden eğitimi ve sporda meslek alanlarının geleceği, Türk Eğitim ve Spor kurumları içindeki yeri ve işlevi. Temel Uygulamalar (Tanım, tarihçe, temel duruşlar, dizilişler, alan kullanımı, ritimli sekmeler, sıçramalar, dönüşler, geçiş ve bağlantılar, aletli ve aletsiz hareketler, piramitler, kural bilgileri. Gösteri yürüyüşleri, düzen, ritim, atlama ipi, jimnastik sopası, lobut yer minderi alıştırmaları, kural bilgileri ve öğretim becerileri).

FOT 188 Fotoğrafçılık (2-0-4)

Fotoğraf sanatının tarihsel gelişimi, fotoğraf makinesinin tanıtımı, temel fotoğrafçılık eğitimleri, fotoğraf makinesi kullanma, ayarlarını yapabilme, farklı çekim teknikleri ve uygulamaları, dijital fotoğrafları işleme ve sunma.

 

III. Yarıyıl Dersleri (Zorunlu)

ORM 203 Toprak İlmi (2-2-5)

Toprağın tanımı, toprağın oluşumu, toprak yapan anakayalar, toprak oluşumunda etkili faktörler, toprağın genel yapısı, toprak canlıları, ölü örtü ve toprak organik maddesi, kil mineralleri ve kolloidler, toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri, bitki besin elementleri, toprakların sınıflandırılması.

ORM 213 Ormancılık Hukuku (2-0-4)

Orman mevzuatına hâkim ilkeler, yasal orman tanımı ve kapsamı, ormanların mülkiyet ve nitelik bakımından tasnifi, orman kadastrosu esasları, ormanlarda zilyetlik ve tapu sicili, orman suçları.

ORM 217 Dendrometri (2-2-5)

Kesilmiş ağaçların ölçümü, Hacım ve ağırlık, Dikili ağaçların ölçümü, Boy, Çap, Hacım, Hacım Tabloları, Yaş ve büyüme, Orman envanteri, Meşcerelerin ölçümü, Örnekleme, çap, Kesit yüzeyi, Hacım, Meşcere tabloları, Meşcere büyümesi, yaş ve büyümenin belirlenmesi.

ORM 221 Gymnospermae (2-2-5)

Bitkiler aleminde orman ağaçlarının yeri. Cormaophyta. Gymnospermlerin ve Angiospermlerin genel karakterleri ve evrimi. Tohumlu bitkiler terminolojisi. Gymnospermlerde üreme, tohum. Gymnospermlerin sistematiği ve ekonomik önemleri. Cycadina, Ginkgoineae, Taxaceae, Cphalotaxaceae, Podocarpaceae, Pinaceae, Taxodiaceae, Cupressaceae familyalarının önemli cins ve türlerinin tanımı.

ORM 225 Fitopatoloji (2-0-3)

Fitopatolojinin bilimini tanım ve kapsamı. Hastalık etmenleri ile konukçu ilişkileri. Bitki hastalıklarının dönemleri. Hastalıkların bitkilerde meydana getirdikleri belirtiler ve simptomlar. Hasta bitkilerde meydana gelen fizyolojik değişikler ve sebepleri. Bitkilerde hastalığa sebep olan abiyotik (fizyojen) etmenler ve zararları. Virüsler, virüslerin yapısı, virüslerin sınıflandırılması, virüslerde üreme ve gelişme, virüslerin meydana getirdiği hastalık tipleri. Bakteriler, bakterilerin yapısı, bakterilerin sınıflandırılması, bakterilerde üreme ve gelişme, bakterilerin meydana getirdiği hastalık tipleri. Funguslar, fungusların yapısı, fungusların sınıflandırılması, funguslarda eşeyli ve eşeysiz üreme tipleri, fungusların gelişimi, fungusların meydana getirdiği hastalık tipleri. Yabancı otlar ve çiçekli parazit bitkiler. Bitki hastalıklarda salgın (epidemiyolojisi). Bitki hastalıkları ile mücadele yöntemleri. Türkiye’de orman ağaçlarında hastalık meydana getiren bitki patojenleri. Odun patolojisi. Odun ve gövde çürüklükleri.

 

III. Yarıyıl Dersleri (Seçmeli)

ORM 205 Jeoloji (2-0-4)

Jeolojinin tanıtımı, yeryuvarının kimyasal ve fiziksel özellikleri, jeolojide temel mineral ve kayaç grupları, genel kayaç oluşum koşulları ve sınıflamaları, jeolojide bilimsel ve mühendislik uygulamaları, Jeoloji ve jeomorfoloji hakkında genel bilgi, ormancılıkta yaygın olarak kullanılan edafik bilgilerin toplanması ve işlenmesi.

ORM 207 Harita ve Kadastro Tekniği (2-0-4)

Harita tanımı ve sınıflandırılması. Türkiye’de yapılan haritalar ve özellikleri. Harita ölçeği ve pafta bölümlemesi. Enlem-boylam ve harita koordinat sistemleri. Harita projeksiyonları. Harita altlıkları ve paftanın çizimi. Haritada kullanılan yazı, çizgi ve işaretler. Harita yapım yöntemleri ve harita yapımında bilgisayardan yararlanma. Sayısal arazi modelleri ve eşyükseklik eğrilerinin çizimi. Haritalardan yararlanma ve harita üzerinde ölçmeler. Kadastro ve kadastroyla ilgili tanımlar, Türkler’de mülkiyet sistemi ve kadastronun tarihçesi. Kadastro hizmetleri, Türkiye’de yapılan kadastro çalışmaları ve özellikleri. Mülkiyet ve orman kadastrosu ilişkileri. Arazi bilgi sistemi ve Tapu Kadastro Bilgi sistemi. Orman sınırları dışına çıkarma işlemleri ve aplikasyon.

ORM 209 Mühendislik Mekaniği (2-0-4)

Mekaniğin tanımı ve sınıflandırılması. Mekaniğin temel prensipleri. Birim sistemleri. Kuvvet vektörleri. Kuvvet sistemi bileşkeleri. Rijit cisim dengesi. Yapısal analiz. İç kuvvetler. Ağırlık merkezi ve geometrik merkez. Moment. Eylemsizlik momentleri.

ORM 211 Ağaç Morfolojisi (2-0-4)

Orman ağaçlarının filogenisi. Orman ağaçlarının bitki sistematiğindeki yeri. Orman ekosisteminin unsuru olarak “Ağaç”. Ağaç, ağaççık ve çalı kavramları, anıt ağaçlar. Orman ağaçlarında organlar, tomurcuk morfolojisi ve özellikleri, sürgün morfolojisi ve özellikleri, yaprak morfolojisi ve özellikleri, tohum morfolojisi ve özellikleri. Gövde ve kökün primer yapısı. Kambiyum faaliyeti ve özellikleri, kabukta sekonder kalınlaşma, gövde ve kökte sekonder kalınlaşma, gövde ve kökün sekonder yapısı, yıllık halkalar ve özellikleri. Gymnospermae odunlarının anatomik özellikleri, Angiospermae odunlarının anatomik özellikleri. Çevresel koşulların ağaçların dış ve iç morfolojisi üzerine etkileri.

ORM 219 Mesleki Yabancı Dil (2-0-4)

Ormancılıkla ilgili İngilizce Metinlerin Türkçeye, Türkçe Metinlerin İngilizceye Çevrilmesi, Ormancılık Sözcük ve Deyimlerinin Türkçe-İngilizce Karşılıkları, Orman Mühendisliği Meslek Alanı ile İlgili Konularda İngilizce Sunum, Sebep-sonuç yapıları, sıfat ve isim cümlecikleri, bağlaçlar, edilgen cümleler, ettirgen cümleler, akademik yayınlarda kullanılan zamanlar, cümle yapıları, akademik terimler.

ORM 233 Çevre Koruma (2-0-4)

Çevre sorunları, çevre sorunlarının ortaya çıkışı, çevre kavramı; tanımı, boyutları ve kapsamı, çevrebilim, çevre insan ilişkilerinin tarihçesi, nüfus-doğal kaynaklar-beslenme-enerji ilişkileri, çevresel değerler, çevre ekonomisi, çevrenin uluslararası boyutları, çevrecilik, çevre yönetimi ve örgütlenme, Türkiye’de çevre politikaları, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED).

 

IV. Yarıyıl Dersleri (Zorunlu)

ORM 204 Orman Ekolojisi (2-2-5)

Ekoloji ve Orman Ekolojisine ilişkin temel kavramlar, orman ekosistemlerini oluşturan faktörler ve aralarındaki karşılıklı ilişkiler, orman ekosistemini oluşturan faktörlerin ormancılık uygulamaları açısından önemi ve değerlendirilmesi, besin maddesi dolaşımları, orman ekosistemlerinin verim güçleri, sınıflandırılması, haritalanması, yetişme ortamlarının iyileştirilmesi ve alınacak önlemler.

ORM 206 Mera Amenajmanı (2-0-4)

Kuraklık kavramı ve belirleme metotları, meralarla ilgili temel kavramlar, mera çeşitleri, mera yönetiminin temel ilkeleri, mera durumu, otlatma sistemleri, meralardan yararlanma yöntemleri, mera ekolojisi, mera ıslahı, meralarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm yöntemleri, mera vejetasyonunun özellikleri, ölçme yöntemleri.

ORM 216 Staj I (0-0-2)

İkinci sınıf (4. yarıyıl) derslerinin devam şartını sağlamış öğrencilerin 20 gün süreyle ormancılık uygulama kurumlarında uygulamalı çalışma yapması, bu kapsamda uygulamadaki ormancılık çalışmalarını öğrenmesi, teorik derslerle uygulama arasında ilişki kurması, ormancılık kurumlarını tanıması, ormancılık kurumlarındaki yönetim ve organizasyon çalışmalarını öğrenmesi, verilen görevleri yapması ve rapor hazırlamayı öğrenmesi bu dersin içeriğini oluşturur.

ORM 218 Ekonomi (2-0-3)

Tercih ve kıtlık, temel ekonomik sorun, üretim faktörleri, ekonomik sistemler, tüketici davranışları ve tüketici dengesi, piyasa talep eğrisi ve özellikleri, üretim teorisi ve üretici dengesi, üretim maliyetleri, arz ve özellikleri, fiyat teorisi, piyasalar ve fiyatın oluşumu, faktör piyasası, milli gelirin analizi, para, enflasyon, istihdam, büyüme ve kalkınma konuları dersin içeriğini oluşturmaktadır.

ORM 222 Angiospermae (2-2-5)

Angiospermlerin genel özellikleri ve gymnospermaelerden ayrıcalıkları. Angiospermae’lerin tomurcuk ve tomurcukların gövde üzerindeki pozisyonları. Sürgün, dal, yaprak, çiçek ve meyve, tohum tanımı. Familya ve cinslerin, yerli ve egzotik türlerin dış morfolojik; odunlarının iç morfolojik özellikleri.

ORM 224 Toprak Koruma (2-0-3)

Toprak ve toprak koruma kavramları, toprak erozyonu ve çeşitleri, eroziv faktörler, toprak koruma yöntemleri, rüzgâr erozyonu,  rüzgâr erozyonunda koruma önlemleri, erozyonun ölçülmesi ve tahmini yöntemleri, erozyonun kontrolünde kullanılan mekanik önlemler, değişik arazi kullanımlarında erozyon oluşumu ve koruyucu önlemler, Türkiye’de erozyonun durumu.

 

IV. Yarıyıl Dersleri (Seçmeli)

ORM 212 Orman İçi Su Ürünleri (2-0-4)

Orman içi su kaynaklarının ekonomik ve görsel değerlerini artırmak amacıyla ekolojik koşullara uygun balık türleriyle gerekli düzenlemelerin yapılabilmesi, bu amaçla balıkların yapısı, balık türlerinin beslenmesi, üremesi, yetişme, hasat, nakliye ve pazarlanması, balık zararlıları ve hastalıkları konusunda gerekli bilgileri vermek amaçlanmaktadır. 

ORM 228 Yaban Hayatı Bilgisi (2-0-4)

Yaban hayatı bilgisinin tanımı ve kapsamı. Yaban hayatı alanları. Yaban hayatı alanlarının korunması ve planlanması. Yaban hayvanlarının üretimi, planlanması ve korunması. Yaban hayvanlarından faydalanma. Yaban hayatı insan ilişkisi. Avlanma ve avcılık. Avlanma yöntem ve teknikleri. Avlanma mevzuatı ve yasaları. Dünyada ve Türkiye’de yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliği. Türkiye yaban hayatı faunası. Türkiye kuşları. Türkiye memelileri. Türkiye sürüngen ve amfibileri.

ORM 230 Ağacın Teknolojik Özellikleri (2-0-4)

Ağacın teknolojik özellikleri tanımlar, odun su ilişkileri, yoğunluk, akustik, termik, elektrik, permeabilite, sürtünme, optik, aşınma ve kullanılan standartlar.

ORM 232 Bitki Beslenmesi (2-0-4)

Bitki besleme ile ilgili temel kavramlar, bitki besin maddeleri, beslenme bozukluklarının teşhisi ve çözüm yolları, toprak verimliliğinin değerlendirilmesi, gübrelemenin temel ilkeleri.

ORM 234 Bitki Sosyolojisi (2-0-4)

Flora ve vejetasyonun tanımı, önemi ve aralarındaki faklılıklar, Dünya florasına Genel Bakış, Asal vejetasyon tipleri, Vejetasyon birimleri, Vejetasyonun strüktürü, sınıflandırılması, Braun-Blanquet Yöntemi, Vejetasyon haritaları.

ORM 236 Korunan Alan Yönetimi (2-0-4)

Korunan Alan, Milli Park, Tabiat Parkı, Tabiat Koruma Alanı, Tabiat Anıtı, Korunan Alanların Tarihçesi, IUCN Kriterleri, Korunan Alanların Planlanması, Korunan Alan Ekoturizm İlişkisi, PANParks, Türkiye’deki Korunan Alanlar, Türkiye’deki Korunan Alan Yönetimi, Korunan Alan Mevzuatı, Korunan Alan Uygulamaları, Sorunları ve Çözüm Yolları.

 

V. Yarıyıl Dersleri (Zorunlu)

ORM 307 Orman Yollarının Planlanması (2-2-4)

Orman yollarının genel özellikleri. Orman yollarının görevleri ve sınıflandırması. Orman yollarının planlanmasında temel esaslar. Eşyükseklik eğrili topoğrafik haritalar üzerinde orman yolu etüd ve projelendirme çalışmaları. Orman yolu geçki etüdü. Orman yolu geçki planının çizilmesi. Orman yollarında alt ve üst yapı çalışmaları. Orman yolu sanat yapıları. Orman yolu yapım makineleri. Yol yapım giderlerinin hesaplanması. Orman yolu potansiyel etkileri. Orman yollarının bakımı.

ORM 317 Maliye (2-0-3)

Maliye biliminin tanımı, temel ekonomik sorun, kaynakların kamu ve özel ekonomilerde kullanım süreci, kamu ekonomisi, kamu malları ve özellikleri, dışsallıklar, kamu faaliyetlerinin optimal düzeyi, kamu çalışmalarının özellikleri ve çeşitleri, kamu harcamalarının sınıflandırılması, özellikleri ve ekonomi üzerinde etkileri, kamu harcamalarında etkinlik (fayda-maliyet) analizi, kamu gelirleri ve özellikleri, vergi teorisi, Türkiye’de vergi sistemi, bütçe sistemleri, ilkeleri ve çeşitleri, kamu maliyesi ve ekonomik kalkınma, Türkiye ekonomisinin gelişim seyri, temel özellikleri ve sorunları, sürdürülebilir kalkınma ve sürdürülebilir ormancılık.

ORM 319 Silvikültürün Temel Esasları (2-0-4)

Silvikültürel kavramların tanımı, orman tanımı, yetişme ortamı koşulları, meşcere kuruluş özellikleri, kapalılık dereceleri, sıklık, tabakalılık, karışım oranı, orman şekilleri, orman zonları, türlerin silvikültürel özellikleri.

ORM 321 Havza Amenajmanı (2-0-3)

Havzanın tanımı, havza yönetiminin ilkeleri ve amaçları, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesinde havza yönetiminin rolü, havza karakteristikleri, havzalarda karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların nasıl önlenebileceği, havza süreçleri, bitki-toprak-su ilişkileri, hidrolojik döngü, hidrolojik döngü elemanları.

ORM 323 Ormancılık İş Bilgisi (2-0-4)

Üretim faktörü olarak iş. Ergonomi ve üretim faktörü olarak insan. Statik ve dinamik iş. İş sağlığı ve iş güvenliği. Orman işlerinin sınıflandırılması. Orman işçilerinin özellikleri, sınıflandırılması ve eğitimi. Ormancılık iş etüdü, zaman ölçme teknikleri. İş düzenleme ve 6 basamak metodu. Ücret ve ücret şekilleri. Ormancılıkta üretim işlerinde kullanılan alet ve makinalar. Damgalar ve damgalama işleri. Kesim işlerinin uygulanması ve ormanda kesim teknikleri. Verimlilik. Depolar ve istif işleri.

ORM 327 Fidanlık Tekniği (2-0-4)

Fidanlık ile ilgili temel kavramları, fidanlık yeri özellikleri, seralar, rotasyon planları, orman ağacı türlerinin tohum özellikleri, generatif ve vejetatif fidan yetiştirme teknikleri, tohum ve fidan saklama koşulları ve süs bitkileri yetiştiriciliği.

V. Yarıyıl Dersleri (Seçmeli)

ORM 305 Pazarlama (2-0-4)

Pazarlamanın tanımı ve kapsamı, pazarlama çevresi ve tüketici davranışı, pazarlama yönetimi, pazarlama karması elamanları, mal kavramı ve mal karması, fiyat, fiyatlandırma yöntemleri ve stratejileri, dağıtım, dağıtım kanalı ve politikaları, tutundurma ve tutundurma yöntemleri, orman ürünlerinde satış zamanı ve satış yöntemleri, ormancılık işletmelerinde pazarlama anlayışı ve yönetimi.

ORM 309 Sel ve Çığ Kontrolü (2-0-4)

Sel ve taşkın, sel olayına yol açan nedenler. Sel zararları. Sel yatağının tanımı, bölümleri ve özellikleri. Sel yatağının boyuna profili. Sel yatağının değişik bölümlerinde alınacak önlemler. Taşıntı barajları, sel kapanları. Kaldırımlama, kıyı duvarları, anroşman, fildöfer, mahmuzlar, şev kaplamaları ve drenaj tesisleri. Çığlarla ilgili genel bilgi. Çığ zararlarının önlenmesinde aktif ve pasif korunma tesis ve yapıları.

ORM 329 Diri Örtü ile Mücadele (2-0-4)

Giriş ve temel kavramlar, diri örtünün biyolojisi ve ekolojisi, doğal yetişme ortamları, gelişim aşamaları, diri örtü yoğunluğunun belirlenmesi, diri örtüyü meydana getiren türlerin sistematikteki yeri, diri örtü ile mücadele yöntemleri.

ORM 331 Tarımsal Ormancılık (2-0-4)

Tarımsal ormancılıkla ilgili temel kavramlar, tarımsal ormancılığın Türkiye için önemi, tarımsal ormancılıkta dikkat edilmesi gereken hususlar, tarımsal ormancılık sistemleri, tarımsal ormancılıkta kullanılan türlerin özellikleri.

ORM 335 Yöneylem Araştırması (2-0-4)

Yöneylem araştırmasının temel prensipleri, varsayımları, teorileri, sistem, model, amaç-kısıtlayıcılar gibi temel kavramların tanıtımı, tarihçesi, problem kavramı ve karar problemi, yöneylem araştırmasının temel öğeleri, model kurma ve çözme, çözümün denenmesi ve uygulanması, modelleme yöntemleri, doğrusal optimizasyon modelleri, bu yöntemlerin orman ürünleri alanındaki uygulamaları. Doğrusal optimizasyon modellerinin yapısı, bileşenleri, örnek problemlerin modellerinin kurulması, grafik ve simplex yöntemleri, MODİ, Kuzey Batı Köşe ve Atlama Taşı, Kestirme Dağıtım, Vogel ve Russel Yaklaşım yöntemleri, Atama, Tamsayı ve Amaç programlama ile çözümlerin duyarlılık analizi.

ORM 337 Odun Dışı Orman Ürünleri (2-0-4)

Odun dışı orman ürünlerinin tanımı ve kapsamı, Odun dışı orman ürünlerinin önemi ve sınıflandırılması, ülkemizde odun dışı orman ürünlerinin üretimi ve değerlendirilmesindeki problemler Ülkemizdeki önemli odun dışı bitkisel ürünlerin üretilmesi, kimyasal bileşimi ve endüstride kullanım sahaları, Sığla yağının üretimi ve kimyasal özellikleri, Defne yağının üretimi ve kimyasal özellikleri, Sumak, meşe palamudu, mazı, çam fıstığı, kestane üretimi ve kimyasal özellikleri, Kabuktan faydalanma, Bitkisel sepi maddelerinin ülke ekonomisindeki yeri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

VI. Yarıyıl Dersleri (Zorunlu)

ORM 310 Orman Entomolojisi (2-2-4)

Ders iki aşamalı işlenecektir. Öncelikle Orman Entomolojisi (Genel Bölüm)’de Ormancılık ve Orman Entomolojisi ilişkileri, böceklerin ekonomik önemleri, böcek morfolojisi, anatomi ve fizyoloji, üreme ve gelişme, böcek ekolojisi ve epidemiyolojisi, zararlı böceklerle savaş, böceklerin toplanma, preparasyon, muhafaza ve teşhisi konuları işenecektir. Bu temel bilgilerin ardından böceklerin sınıflandırılması, böceklerin bitkilerde yaptıkları zararın tipleri, Türkiye ormanlarında zarar yapan önemli böcek türlerinin yayılışı, konukçuları, biyolojisi, koruyucu önlemler ve savaş yöntemleri, Türkiye ormanlarının önemli yararlı böcekleri ve üretim yöntemleri konuları işlenecektir.

ORM 312 Hasılat Bilgisi (2-2-4)

Orman hasılat bilgisinin ana konuları, Orman ürünleri ve ormancılık, Ormanlarda üretim süreçleri, Üretimi etkileyen iklim, arazi, toprak, orman ağaçları, meşcere yapısı ve pazarlama gibi faktörler, Aynı yaşlı meşcerelerde gelişim, Karışık ve aynı yaşlı olmayan meşcerelerde gelişim, Orman hasılatının tahmini, Orman hasılatını artırma, Orman hasılatı araştırmaları, Orman biyokütlesi, Enerji ormancılığı.

ORM 314 Staj II (0-0-2)

Üçüncü sınıf (6. yarıyıl) derslerinin devam şartını sağlamış öğrencilerin 20 gün süreyle ormancılık uygulama kurumlarında uygulamalı çalışma yapması, bu kapsamda uygulamadaki ormancılık çalışmalarını öğrenmesi, teorik derslerle uygulama arasında ilişki kurması, ormancılık kurumlarını tanıması, ormancılık kurumlarındaki yönetim ve organizasyon çalışmalarını öğrenmesi, verilen görevleri yapması ve rapor hazırlamayı öğrenmesi bu dersin içeriğini oluşturur.

ORM 320 Silvikültür Tekniği (2-2-4)

Temel kavramlar, işletme sınıfları hakkında genel bilgiler, kesim planı, kesim anahtarı, gençleştirme yönünün belirlenmesi, tıraşlama işletmeleri, siper işletmeleri, grup metodları, seçme işletmesi, devamlı orman kavramı ve uygulamaları, baltalık ve tetar işletmesi, saf meşcerelerin gençleştirilmesi, karışık meşcerelerin gençleştirilmesi.

ORM 322 Orman Transport Tekniği (2-2-4)

Orman transport sistemi. Primer ve sekonder transport. Temel transport tesisi olarak orman yol ağlarının planlanması. İşletmeye açma alanı içinde orman yollarının düzenlenmesi ve transport ilişkileri. Yol aralığı, yol yoğunluğu ve sürütme mesafesi. Düz ve dağlık alanlarda ormanların işletmeye açılması örnekleri. Bölmeden çıkarma yöntemleri ve belirleyici faktörler. Orman transport sisteminin bir parçası olarak yükleme ve boşaltma işleri. Ölçme ve proje tasarımı. Kablo vinçler. Maliyet hesapları.

ORM 326 Orman Bakımı (2-0-4)

Orman bakımı ile ilgili temel kavramlar, meşcere gelişim çağlarına göre alınacak bakım tedbirlerinin isimleri, gençlik bakımı, sıklık bakımı, aralamalar, alçak aralama teknikleri, yüksek aralama teknikleri, mekanik aralama teknikleri, saf meşcerelerde uygulanacak bakım tedbirleri, karışık meşcerelerde uygulanacak bakım tedbirleri.

 

VI. Yarıyıl Dersleri (Seçmeli)

ORM 328 Muhasebe (2-0-4)

Muhasebenin tanımı, önemi ve işlevleri, muhasebe kayıt sistemleri, kayıt sistemlerinde kullanılan defterler ve belgeler, hesap dönemi, hesap dönemi içinde ve sonundaki işlemler, kâr-zarar tablosu, bilanço tablosu, Türkiye’de ormancılık kesiminde uygulanan bütçe sistemleri.

ORM 330 Ormancılıkta Mekanizasyon (2-0-4)

Mekanizasyonda temel bilgiler. Mekanizasyon devreleri. Türkiye ormancılığında mekanizasyon durumu. Makinaların genel özellikleri. Motor ve parçaları. Güç birimleri. Güç aktarım organları. Kumanda sistemleri. Meliorasyon makinaları. Üretim makinaları. Transport makinaları.

ORM 334 Ormancılıkta Halkla İlişkiler (2-0-4)

Halkla ilişkilerin niteliği ve tarihsel gelişimi, halkla ilişkilere benzer etkinlikler, halkla ilişkiler sürecinin evreleri, halkla ilişkilerin tekniği, halkla ilişkiler etkinliğinin örgütlenmesi, ormancılık örgütünde halkla ilişkiler çalışmalarının tarihsel gelişimi ve bugünkü durumu, ormancılık örgütünde halkla ilişkiler çalışmalarının değerlendirilmesi.

ORM 336 Su Kaynaklarının Korunması (2-0-4)

Su kaynakları- Su kullanımı- Türkiye’de ve dünyada su varlığı-Su koruması- Su kalitesi- Ormanların su korumasındaki fonksiyonu-Sulama suyu- Su koruma yapıları- Su hasadı.

ORM 338 Silvikültürel Projelendirme (2-0-4)

Silvikültürel projelendirmenin tanımı. Türkiye ormancılığında silvikültürel planlama. Silvikültürel planlamanın temel kavramları ve nitelikleri. Silvikültür planı düzenleme esasları. Doğal gençleştirmenin planlanması (saf ve karışık meşcerelerde planlama). Yapay gençleştirmenin planlanması (Karışık meşcerelerde planlama). Bakım çalışmalarının planlanması.

ORM 340 Ormancılık Hukuku Uygulamaları (2-0-4)

Ders, orman mevzuatına hâkim ilkeleri, orman tanımı ve istisnaları kavramları, ormanların mülkiyet ve nitelik bakımından tasnifi, vasıf tayini işlemleri, orman sınırları dışına çıkarma iş ve işlemlerinin uygulamaları, orman kadastrosu esasları, dava uygulamalarını içerir.

 

VII. Yarıyıl Dersleri (Zorunlu)

ORM 401 Ormancılık İşletme Ekonomisi (4-0-5)

Genel ekonominin ve ormancılık işletme ekonomisinin tanımı, genel işletmecilik bilgileri (işletme amaçları, fonksiyonları, büyüklüğü, maliyetleri, gelirleri vb.), yatırım projelerinin değerlendirilmesi, ormancılık işletmesi ve özellikleri, ormancılık işletmesinde temel ilkeler, ormancılık işletmesinde amaç ve iktisadi amaç teorileri, idare süresi, idare süresi türleri ve idare süresinin tayini, ormancılık işletmesinde masraflar ve hasılat, üretim süreci ve üretim sürecine müdahale araçları, orman ürünlerinin pazarlanması, ormancılık işletmesinde faiz ve gelir hesapları, sermaye analizi ve zarar hesapları, başarının ölçümü.

ORM 403 Coğrafi Bilgi Sistemleri (1-2-5)

Temel harita bilgileri ve CBS’nin gelişimi, bilgi sistemleri ve CBS, veri toplama teknikleri, veri yönetimi (veri tabanı kavramları), konumsal sorgulama ve analizler, bilgilerin sunulması, CBS yazılım-donanım ve organizasyonları, CBS ormancılık uygulamaları, orman bilgi sistemi.

ORM 407 Orman Koruma (3-0-4)

Orman yangınları, yangın ekolojisi, , yangın istatistikleri, yangınlarıyla savaş, büyük yangınlar, yangın koruma ve savaş planı, yangından yararlanma, otlatma, yemlik yaprak yararlanması, açmacılık, kaçakçılık, pollusyon, hayvanların yaptığı zararlar, bitkilerin yaptığı zararlar, rüzgar zararları, fırtına zararları, kar zararları, don zararları, yüksek sıcaklık zararları, dolu zararları, toprak faktörlerinin zararları, kumullar

ORM 417 Ormancılık Politikası (3-0-4)

Orman, ormancılık, ormancılık politikası, dünya ormanları ve ormancılığı, Avrupa Birliği ormanları ve ormancılığı, ormancılık politikasının tarihsel gelişimi, ormancılık politikasının amaçları ve araçları, ilgili kurum ve kuruluşlar, Türkiye ormanları ve ormancılığı, Türkiye ormancılığının ana sorunları ve çözümüne ilişkin öneriler, ormancılıkla ilgili uluslararası örgütler, ormancılık tarihi, sürdürülebilir orman yönetimi.

ORM 421 Orman Amenajmanı Esasları (2-0-4)

Orman amenajmanı bilim dalının tanımı, amacı, kapsamı, gelişimi, bilgi üretim yöntemleri, orman ekosistemi ve genel özellikleri, ormanların fonksiyonları, orman formları ve sınıflandırılmaları, ormancılık, orman işletmeciliği kavramları, ormancılık çeşitleri, ormancılık amaçları, planlama çeşitleri ve genel ilkeler, orman amenajmanında planlama kriterleri, orman işletmelerinde alt yapının oluşturulması ve faydalanmanın düzenlenmesi.

 

VII. Yarıyıl Dersleri (Seçmeli)

ORM 409 Foto Yorumlama (2-0-4)

Orman amenajman planlaması amacı ile hava fotoğrafları ve diğer stereoskopik aygıtların kullanılması ile orman harita ya da planının yapılması. Orman haritalarının yapımında kullanılan hava fotoğraflarının çeşitleri ve ana özellikleri. Orman alanının envanteri, ağaç türlerinin gelişim yaşı ve büyüklüğü ve tepe kapalılığı sınıfları. Fotoğraf çiftleri ile türlerin tanımlanması. Yetişme ortamı özelliklerinin envanterleri, ağaç serveti, hava fotoğrafları ile ağaçların sayı ve çaplarının belirlenmesi.

ORM 413 Ağaç Islahı (2-0-4)

Temel kavramlar, varyasyon, genetik kurallar, populasyon genetiği, ıslah yöntemleri, melez gücü, vejetatif üretme, coğrafik varyasyon, genetik çeşitlilik, tohum meşcereleri ve tohum bahçeleri

ORM415 Ormancılıkta Değer Tayini (2-0-4)

Sonlu ve sonsuz gelirlerin baliğ ve kapital değerinin hesabı, ormancılık işletmesinde sermaye unsurları, arazi hasıla değerinin tayini, ağaç servetinin kesim, istikbal ve maliyet değerinin tayini, ormanın kesim, istikbal ve maliyet değerinin tayini, ormancılık mal ve hizmetlerinin ekonomik değerinin tayini, ormanın satışı, kamulaştırılması, maden varlığından faydalanılması, ormandan yol ve enerji hattı geçirilmesi halinde değer tayini, fırtına, kar, yangın, otlatma, böcek ve mantar, gaz ve kaçakçılıktan doğan tazminat ve zarar hesapları ve bu konularda örnek problemlerin çözülmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

ORM 433 Sosyal Ormancılık (2-0-4)

Ülke kalkınması, kırsal kalkınma ve sosyal ormancılık, sosyal ormancılığın çeşitli tanımları, sosyal ormancılık ve dünya, sosyal ormancılığın gelişimi, sosyal ormancılığın uygulama şekilleri, sosyal ormancılığın uygulama aşamaları, sosyal ormancılıkta yayım ve tanıtım, Türkiye ormancılığında sosyal yaklaşımlar, Türkiye’de sosyal ormancılığın uygulama şekilleri.

ORM 437 Enerji Ormancılığı (2-0-4)

Yenilenebilir enerji kaynakları, Orman biyokütlesi, Enerji ormancılığının kuralları, Enerji ormancılığına uygun ağaç türleri, Dikimden önceki hazırlık çalışmaları, Çeliklerin hazırlanması ve depolanması, Kimyasal ve mekaniksel diri örtü kontrolü, Dikim ve üretim aşamalarında gübreleme ve sulama, Büyüme, Hasat, Hasat edilmiş biyokütlenin depolanması, Enerji içeriği ve odun kalitesi, Ekonomi için enerji ormancılığının önemi.

ORM 441 Kavak Yetiştirme (2-0-4)

Temel kavramlar, kavak seksiyonları, kavak türleri, klonal seleksiyon, kavaklarda fidanlık tekniği, kavak türlerinin ekolojik istekleri, ağaçlandırma tekniği.

ORM 443 Proje I (2-0-4)

Orman Mühendisliğinin çeşitli bilim dallarında ormancılıkta karşılaşılan problemlere çözüm bulmak amacıyla yapılan orijinal araştırma çalışmalarıdır. Bu ders kapsamında sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenen konu çeşitli aşamalarda ele alınmaktadır: Literatür tarama, materyal hazırlama, arazi ve laboratuar çalışmaları, tartışma, elde edilen bulguların belirlenen dispozisyona göre yazılı hale getirilmesi.

 

VIII. Yarıyıl Dersleri (Zorunlu)

ORM 406 Ormancılık Yönetim Bilgisi (3-0-5)

Yönetimin genel esasları, yönetimin işlevleri, planlama, karar verme, örgütleme, örgüt yapısı tipleri, yetki ve sorumluluk, yürütme, eşgüdüm, liderlik, denetim, stratejik yönetim, ormancılıkta yönetimin önemi ve gereği, ormancılıkta planlama, örgütleme ve örgüt yapısı, örgüt yapısının tartışılması, koruma, yararlanma ve ağaçlandırma etkinliklerinin yönetimi ve örnek vaka tartışmaları.

ORM 408 Bitirme Ödevi (0-2-2)

Orman Mühendisliğinin çeşitli bilim dallarında ormancılıkta karşılaşılan problemlere çözüm bulmak amacıyla yapılan orijinal araştırma çalışmalarıdır. Bu ders kapsamında sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenen konu çeşitli aşamalarda ele alınmaktadır: Literatür tarama, materyal hazırlama, arazi ve laboratuar çalışmaları, tartışma, elde edilen bulguların belirlenen dispozisyona göre yazılı hale getirilmesi.

ORM 422 Orman Amenajmanı (2-2-5)

Örnekleme metotları ve uygulamaları, aktüel kuruluş kavramı ve belirlenme esasları, optimal kuruluşlar ve belirlenme esasları, faydalanmanın düzenlenmesi ve kullanılan yöntemler.

ORM 424 Ağaçlandırma (2-2-5)

Giriş ve temel kavramlar, kültür alanlarının hazırlanması, ekim yoluyla ağaçlandırmalar, ekim yöntemleri, dikim yoluyla ağaçlandırma, dikim koşulları, dikim yöntemleri ve aletleri, teras yöntemi ve uygulaması, dikim şekilleri, bakım, koruma, ağaçlandırma projelerinin hazırlanması

ORM 428 Uzaktan Algılama (2-0-5)

Uzaktan algılama temelleri. Uzaktan algılamayı etkileyen faktörler. Elektromanyetik spektrum. Uzaktan algılama ile ilgili tanımlar. Bitkilerin, toprağın, suyun spektral yansıtması. Yer sathını gözleyen sensörler ve uydular. Uzaktan algılamada görüntü çeşitleri. Görüntü kıymetlendirme unsurları. Dijital görüntü işleme tekniklerine giriş.

 

VIII. Yarıyıl Dersleri (Seçmeli)

ORM 404 Orman Ürünlerinden Faydalanma (2-0-4)

Türkiye ve Dünya’da orman kaynaklarının özellikleri ve değerlendirilmesi, odun hammaddesi temel özellikleri, odun kalitesi ve standardizasyonu, odun kalitesini etkileyen faktörler, ağaç türleri ve kullanım yerleri, odun işleyen endüstriler ve üretim süreçleri konuları bu dersin içeriğini oluşturmaktadır

ORM 430 Ormancılıkta Biyolojik Mücadele (2-0-4)

Zararlılara karşı günümüzde uygulanan savaş yöntemleri, doğal savaş ve biyolojik savaşın karşılaştırılması, biyolojik savaşın geçmişi, problemler, ekolojik etkenler, etken gruplar; Virusler-bakteriler-funguslar-protozoa’lar-balıklar-kuşlar-memeliler-parazit ve yırtıcı böcekler, uygulama.

ORM 432 Biyokütle (2-0-4)

Ekosistem nedir, orman ve alt birimi olan meşcere kavramları, küresel ısınma nedenleri ve sonuçları, biyokütlenin tanımı, biyokütle örnekleme yöntemlerinin içerikleri, ağaç bileşenlerine ait biyokütle ve karbon miktarlarının belirlenmesinin irdelenmesi, diri örtü, ölü örtü ve ölü odundaki karbon miktarlarının belirlenmesi, tek ağaç ve meşcere bazında biyokütlenin belirlenmesinin yöntemleri. Tek ağaç bazında yaş ağırlık ve kuru ağırlık belirleme uygulamalarının yaptırılması ve uygun modelleme yöntemleri ile model kurularak değerlendirilmesinin öğrencilerle birlikte irdelenmesi.

ORM 434 Arazi Sınıflandırması (2-0-4)

Arazi kavramı, arazi kullanma kavramı, arazinin çeşitli kullanımlara tahsisi esasları, arazi sınıflaması, arazi kabiliyet sınıfları, arazi kullanımı ve erozyon ilişkileri, Türkiye ve dünyada arazi kullanma durumu.

ORM 436 Orman Hava Hatları (2-0-4)

Hava hatlarının sınıflandırılması. Hava hatlarında kullanılan ekipmanlar. Orman hava hatlarının tesisi. Kısa, orta ve uzun mesafeli orman hava hattı çeşitleri. Koller, Urus, Baco, Gantner ve Wyssen hava hatları. Orman hava hatlarıyla bölmeden çıkarma tekniği. Orman hava hatlarının işletim ve verimlilik problemleri.

ORM 438 Planlama ve Proje Değerlendirme (2-0-4)

Plan ve planlama kavramları, plan-model ve plan-amaç ilişkisi, planlama metotları ve planlama teknikleri, makro planın temel elemanları ve makro analiz, sektör analizi, ormancılık sektörünün sürdürülebilir kalkınmadaki rolü, proje analizi (proje hazırlama ve değerlendirme), yatırım projelerinin değerlendirilmesi, ticari ve ulusal kârlılık kriterleri, çok boyutlu karar verme teknikleri, ormancılıkta proje değerlendirme kriterleri ve örnek problem çözümleri.

ORM 440 Proje II (2-0-4)

Orman Mühendisliğinin çeşitli bilim dallarında ormancılıkta karşılaşılan problemlere çözüm bulmak amacıyla yapılan orijinal araştırma çalışmalarıdır. Bu ders kapsamında sorumlu öğretim üyesi tarafından belirlenen konu çeşitli aşamalarda ele alınmaktadır: Literatür tarama, materyal hazırlama, arazi ve laboratuar çalışmaları, tartışma, elde edilen bulguların belirlenen dispozisyona göre yazılı hale getirilmesi.

 


Tasarım Ahmet Kemal YILDIZ

Bartın Üniversitesi
Orman Fakültesi
Tel : 0378 223 51 00